top of page

Privacyverklaring

Het Rode Hert Het Rode Hert, gevestigd aan Hoofdstraat 32 9315PB Roderwolde, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:www.rodehertroderwolde.nl Hoofdstraat 32 9315PB Roderwolde
0505034238Bien Krips is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Rode Hert Hij/zij is te
bereiken via rodehert@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Rode Hert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via rodehert@gmail.com, dan verwijderen wij
deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Rode Hert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te
informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij je af
te leveren- Het Rode Hert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Rode Hert neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Het Rode Hert) tussen zit. Het Rode Hert gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen: WIX > dit systeem wordt gebruikt voor het maken
van de website van hetrodehertroderwolde.nl
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Het Rode Hert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie Bewaartermijn Reden
Zakelijke relatiegegevens 7 jaar eis van de belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Rode Hert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Rode Hert blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Rode Hert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Rode Hert en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
rodehert@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Rode Hert wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Rode Hert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via rodehert@gmail.com 

bottom of page